streda, 19 august, 2009AgroKruh

VIAC AKO BIO – ZA MENEJ AKO BIO

Zdravá strava je luxus? Neverte

„Neviditeľná ruka trhu“ – ako tú vec nazývajú ekonómovia – nás všetkých zamanévrovala do zvláštnej situácie: vo veľkom pohodlí môžeme nakupovať, čo sa nám zapáči. Luxusné veci i služby, ako aj tovary dennej potreby. Idylka s jedinou podmienkou: úmerne plnou peňaženkou.

Luxus a väčšina vecí na trhu – môžu byť. Základné potraviny ale musia byť. Denne. Aj sú.
Ibaže:
•    sú v nich zložky, ktoré ľuďom škodia,
•    chýbajú v nich zložky, ktoré ľudský organizmus potrebuje.
(Pridáva sa to i ono, aby potraviny nenapádali škodcovia,  aby potraviny rýchlo rástli a pekne vyzerali, aby dlho vydržali v autách, lodiach, skladoch, na pultoch predajní, aby viac zarobili veľkoproducenti, aby viac zarobili obchodníci… Z prirodzených rastlín i tvorov sa stáva neprirodzený tovar.)

Je to pomalá cesta do pekla zastieraná klamnou reklamou, pohodlnosťou spotrebiteľskej verejnosti a azda aj zvykom.
Že to nie je fatálna situácia dokazujú:
•    narastajúce počty rozumných konzumentov, ktorí si všímajú, čím sa živia a hľadajú zdravšie tovary,
•    narastajúca skupina producentov, ktorí neprijali tieto „pravidlá“ trhu a hľadajú rozumnú alternatívu.

Vznikol rozrastajúci sa trh s biopotravinami a spolu s ním aj fáma, že biopotraviny musia byť drahšie, lebo pri ich výrobe sú vraj väčšie náklady. Tvrdia to obchodníci, tvrdia to veľkopestovatelia. Vznikol nový segment luxusu v sektore základných potravín. Zdravé potraviny ako luxus? Musí to naozaj tak byť?
Jestvuje viacero systémov, ktoré sa snažia tento stav zmeniť. Jestvujú organizácie v Čechách, v Európe, vo svete, ktoré úspešne budujú alternatívne systémy, vychádzajúce z domácich podmienok a možností.
Dovoľte, aby sme Vám predstavili systém, ktorý dokazuje, že potraviny môžu byť zdravé, môžu byť dostupné a nemusia byť nutne drahé. V slovenských podmienkach. Vopred uvádzame, že nejde o ideu, ale reálny fungujúci systém. Videli sme ho na vlastné oči. Je možné sa naň napojiť.

Farma AgroKruh®

Nadácia Horský park zorganizovala tesne pred letnými prázdninami 2009 verejnú exkurziu na farmu Agrokruh®, pretože sme presvedčení, že na tejto farme vzniklo niečo mimoriadne. Nie je to iba krásna rodinná farma, kde na ploche 2 hektárov leží 15 kruhových políčok so zeleninou, medzi ktorými sú vysadené voňavé bylinky. Je tu aj dôkladne premyslený systém pestovania prírodnej zeleniny, ktorý 20 rokov vyvíjal a zdokonaľoval Ing. Ján Šlinský. Svoj – trúfame si povedať geniálny – systém, založený na hlbokých odborných vedomostiach a dlhoročných praktických skúsenostiach s pestovateľstvom a prírodou vyvinul do stavu, keď je vhodné predstaviť ho ľuďom, ktorých zaujíma, čo denne jedia oni a ich rodiny. (foto na konci článku)

Deus ex machina

Ján Šlinský (50) – autor idey AgroKruhu® –  Vás neočarí len svojou odbornou (stredoškolskou, vysokoškolskou, manažérskou, roľníckou) a ľudskou fundovanosťou, nekonečnou energiou a vynikajúcou komunikatívnosťou. Tento človek má aj zriedkavo hlbokú pokoru k prírode a stvoreniu  a z toho vychádzajúcu múdrosť filozofa. Ako vidí farmu AgroKruh® on?:

•    „Zelenina sa tu pestuje zo sadbového materiálu, ktorý bol vyšľachtený dominantne pre chuť a prirodzené dietetické hodnoty zeleniny (a nie farbu, štandardné rozmery a odolnosť pri doprave a dlhom skladovaní, ktoré bežne vyžaduje veľkoobchod).

•    Na farme AgroKruh®  sa pestuje prírodným spôsobom. Nepoužívajú sa umelé hnojivá, pesticídy a iné agrochemikálie. Proti škodcom sa bojuje hnojením vhodným kompostom, ošetrovaním bylinnými výluhmi  a výsadbou určitých bylín – prirodzených „odháňačov“ škodcov.

•    Farma poskytuje priestor na to, aby popri pôde, na ktorej sa pestuje a teda sa nutne umelo – hoci šetrne – zasahuje do prirodzeného ekosystému, boli tu aj plochy vo svojej prirodzenej podobe ako základňa pre užitočný hmyz, vtáctvo a všetko ostatné, čo do zdravého ekosystému patrí.

•    Málo sa vie, že veľký agrobiznis dnes funguje iba s pomocou ťažkých poľnohospodárskych strojov, schopných obrobiť obrovské plochy polí.  Ťažké stroje zhutnili postupne polia do veľkej hĺbky a to hlboko pod dosahom pluhov. Pri orbe dochádza k tomu, že veľkopluhy vrchnú vrstvu podoberú, otočía a – spodnú vrstvu ešte viac zhutnia. Výsledok – na poliach stojí nevsiaknutá voda. Zároveň sa narúša prirodzený systém života pôdnych baktérií a to až do hĺbky 1 m. Aby pôda správne „fungovala“, majú pôdne mikroorganizmy svoje presné rozloženie, ktoré sa mení od povrchu až do hĺbky 1 m. Zhutnená pôda má  negatívne dôsledky na kvalitu pestovaných plodín. Jednou z prvých prác na farme AgroKruh® bolo hĺbkové skyprenie pôdy. Všetky práce na farme sa robia špeciálnym systémom bez zhutňovania pôdy.

•    Ďalším rozmerom farmy AgroKruh® je jej sociálny rozmer. Farma poskytuje svojim odberateľom  možnosť kedykoľvek na farmu prísť, spoznať ju osobne a overiť si podmienky a človeka, ktorý zeleninu pestuje, vybudovať si k nemu dôveru, pozorovať pestovanie priamo na mieste. A nielen to. Farma im poskytuje možnosť tráviť na farme čas spojený s rekreáciou, hrami, odpočinkom v čistej a bezpečnej prírode farmy. Prirodzený vzťah osobných známostí, priateľstva a dôvery založenej na vedomí, že na farme vznikajú poctivým spôsobom bezpečné a zdravé potraviny, vytvorí ustálený kruh odberateľov. To je istota stabilného odberu pre pestovateľa, aby sa mohol plne venovať pestovaniu. Je to obojstranne výhodný vzťah.

•    Farma AgroKruh® produkuje zeleninu za ceny nie vyššie ako sú bežné ceny v obchodoch.

•    Aby bolo možné tento spôsob pestovania zeleniny rozšíriť pre čo najviac záujemcov systém AgruKruh® je tak vytvorený, že za istých podmienok umožní farmu replikovať na inom pozemku s ďalším farmárom a ďalšou komunitou odberateľov.

Takže AgroKruh® to je zdravá a čerstvá zelenina pre uzavretú komunitu počas celej sezóny – za nízke ceny.

Ako funguje farma AgroKruh®?

Celý vtip efektivity farmy spočíva v tom, že Ing. Šlinský vyvinul originálnu technológiu obrábania pôdy, ktorá je k pôde šetrná a pritom je jednoduchá, takže ju zvláda obsluhovať jedna trojčlenná farmárska rodina. Technicky ide o kruhové políčka s polomerom 18m, obsluhované prenosným otočným mostom. Jeden koniec  mosta je uchytený otočne v strede kruhového políčka. Cez toto stredové uchytenie vedú do mosta  hadice so zavlažovacou vodou a elektrický kábel napájajúci prídavné zariadenia i motor poháňajúci koleso umiestnené na druhom konci mosta (na vonkajšom obvode políčka). Toto koleso otáča celým mostom. Most sa ako rameno otáča nad políčkom.  Z mosta sa políčko sadí, pleje, zalieva, kyprí, bez toho, aby sa pôda zhutňovala. Rovné riadky na ktoré „beží“ celé poľnohospodárstvo, vo farme AgroKruh® nahrádza riadok  špirálovitý. Geniálne. Po obrobení jedného políčka sa most jednoducho ručne premiestni na ďalšie políčko. Jedna farma má 15 kruhových políčok na 2 hektároch pôdy. Priestory medzi políčkami sú vysadené bylinkami, na obvodových „nevyužitých“ priestoroch je spontánna príroda s prirodzenou flórou a faunou zabezpečujúca ekologickú stabilitu územia.

Ako funguje systém AgroKruh®?

Aby systém Agrokruh mohol reálne, tj.  efektívne fungovať, celosezónne a každoročne produkovať zdravú a lacnú zeleninu, musí byť spojený  so stabilnou komunitou odberateľov. Komunita odberateľov spolu so svojim farmárom vytvára systém, ktorý sa vyhýba globálnemu veľkoobchodu a jeho nevýhodám. Ponúka  svojej komunite zeleninu z prostredia, v ktorom komunita žije, ponúka jej ju za nízke ceny, lebo pochádza z efektívnej farmy a odstraňuje nabaľovanie prirážok a marží od dopravcu, sprostredkovateľov, veľkoobchodníkov, odstraňuje skladovanie a vyčkávanie tovaru na pultoch. Zelenina putuje z poľa na tanier. Ide o priamy a férový obchod. Spotrebiteľ má istotu, že dostáva pravidelne poctivú prírodnú zeleninu za lacný peniaz, farmár má istotu, že svoju produkciu predá a naplní svoje poslanie.

Jeden kruh – veľa kruhov

To, čo sme opísali v predchádzajúcich riadkoch je jeden uzavretý okruh, zabezpečujúci potreby a istoty jednej komunity 60 rodín a jednej farmárskej rodiny. Cieľom systému AgroKruh® , je vytvoriť takýchto spoločenstiev viac. Toľko, koľko sa nájde záujemcov o prirodzenú lacnú zeleninu a farmárov, ktorí sa dajú na tento nový, moderný štýl pestovania zdravej zeleniny. Systém AgroKruh® je dnes vypracovaný do takej podoby, že je ho možné multiplikovať.
Ďalší farmár – záujemca dostane kompletné know-how od AgroKruhu®. Každá rodina z komunity 60 prihlásených rodín poskytne na 6 rokov bezúročnú pôžičku 1000€. Za túto sumu sa zriadi  ďalšia farma AgroKruh®.  Táto komunita  bude za to, že pomáha pri multiplikácii, prednostne uspokojovaná dodávkami zeleniny  z materskej  farmy AgroKruh®. Túto zeleninu si riadne bude platiť. Po prejdení 6 rokov, keď nová farma začne produkovať, dostanú rodiny svoju pôžičku späť a nastáva cieľový stav: komunita má svojho farmára, farmár má svoju komunitu. Všetko bude zabezpečené zmluvne a garantované.

Späť do Šúru

Farma AgroKruh® sa nachádza neďaleko Senca, v katastri obce Hrubý Šúr. Existuje, možno ju navštíviť, „ohmatať“, presvedčiť sa, že je realitou. Funguje, produkuje. Je príkladom reálnosti projektu AgroKruh®. Je príkladom, že na  všestranne (aj ekonomicky) zdravom roľníckom základe ponúka oveľa viac! Farma totiž leží na brehu Malého Dunaja, ktorý poskytuje možnosti pre vodákov. Na farme sa dá táboriť, dokončuje sa  budova so sociálnymi zariadeniami. Ráta sa s víkendovými návštevami celých rodín, ktoré sa okrem zoznámenia s farmárčením môžu rekreovať v krásnom prostredí, alebo si môžu aj trošku zafarmárčiť. Sú vybudované základy pavilónu pre stretávania sa a školenia farmárov. Jednoducho celá farma má veľký potenciál a môže poskytnúť dokonca možnosti pre mladú, eko- a bio- zmýšľajúcu rodinu, aby si tam postavila dom a prevádzkovala niektorú z plánovaných sprievodných činností. Farma je a bude akousi ukážkovou lokalitou, ktorá šikovným a schopným ukáže, že tu ide o viac ako „iba“ o výrobu zdravých potravín.

Pozn.: Vážni záujemcovia o pravidelnú dodávku zeleniny z farmy AgroKruh® môžu objednávať, alebo sa pýtať otázky, na elektronickej adrese: agrokruh@agrokruh.net (Pozrite aj na www.agrokruh.net.)

Ing. Andrej Procházka, Ing. Kamil Procházka, Ing. Peter Balašov, Jarka Welterová, Mgr. Jana Biskupská – júl 2009

Foto z farmy – z prvej jarnej návštevy a druhej letnej návštevy 2009:

agrokruh_jar_leto_2009_01 agrokruh_jar_leto_2009_02 agrokruh_jar_leto_2009_03 agrokruh_jar_leto_2009_04 agrokruh_jar_leto_2009_05 agrokruh_jar_leto_2009_06 agrokruh_jar_leto_2009_07 agrokruh_jar_leto_2009_08 agrokruh_jar_leto_2009_09

Zdieľajte!

3 komentáre to “AgroKruh”

 1. Andrej štvrtok, 24 marec, 2011 11:58

  Pre informacie o biozelenine z Agrokruhu volajte priamo p. Šlinskému 0918655564.

 2. L. Šišková pondelok, 28 máj, 2012 8:53

  Paráda.
  Rada by som videla.

 3. julia pondelok, 26 august, 2013 10:40

  Prečo tak šikovný východniar znovu odišiel na západ ?

Napíš reakciu